Dr. A. Mujeeb
Dr. M Kailasnath
 Dr. Pramod Gopinath
 Dr. Sheenu Thomas
 Dr. Saji K J
 Dr. Priya Rose
 Dr. Muhammad Rishad K P
 Dr. Manu Vaishakh
Prof. V. M. Nandakumaran
 Prof. V. P. N. Nampoori
]
 Prof. C.P. Girijavallabhan
Dr. P. Radhakrishnan
 Prof. Rajendran
Prof. A. Varadarajan
Dr. S.K. Sreenivasan Nair
Dr. T.R. Ananthakrishnan